Categoría: Teleclub

E21. 1966-2016: se cumplen 50 años de la creación del Teleclub de Parderrubias. Por José Luis Camba Seara

E21. 1966-2016: se cumplen 50 años de la creación del Teleclub de Parderrubias. Por José Luis Camba Seara

Como es conocido, en este año 2016 se conmemora el 50 aniversario de la fundación del Teleclub de Parderrubias. En un artículo publicado en el mes de diciembre de 2015 hicimos un primer análisis de la función que este local social tuvo en la sociedad de Parderrubias durante los años 60 y 70, análisis enriquecido con una entrevista realizada en 1970 a Don Isolino Camba Casas (https://aparroquiadeparderrubias.wordpress.com/2015/12/08/e16-se-cumplen-50-anos-de-la-fundacion-del-teleclub-de-parderrubias/). En este nuevo artículo sobre esta temática, José Luis Camba Seara lleva a cabo una descripción histórica de su fundación y de sus primeras actividades, avalada por documentos redactados por los propios protagonistas principales de esa época. Entendemos que es el complemento necesario al artículo publicado con anterioridad.

Quiero agradecer a José Luis esta excelente y necesaria colaboración con el Blog aportando datos y documentos que forman parte de la historia reciente de nuestro pueblo, permitiéndonos salvaguardarlos y difundirlos. Gracias.

Juan Carlos Sierra Freire

Nota. Este artículo aparece publicado en su versión original en gallego y justo a continuación el lector encontrará una versión en castellano.


1966-2016: cúmprense 50 anos da creación do Teleclub de Parderrubias. Por José Luis Camba Seara

A petición de Juan Carlos Sierra, que escribiu o anterior artigo sobre este tema, e para completar o mesmo, vou lembrar algúns datos máis da creación e funcionamento nos seus primeiros anos do Teleclub de Parderrubias, dos que gardo algunha documentación.

 Os primeiros anos do Teleclub

Ainda que a Acta de creación do Teleclub é de 20 de abril de 1966, como consta na copia de documento adxunto, a súa actividade real como tal comeza a finais de 1967 cando queda rematado o “Salón Parroquial” construído para a Parroquia e que foi cedido para o seu uso como sede local do mesmo. Este local construíuse en terreos da Casa Parroquial para o que foi necesario o derrubamento dunha parte da mesma así como do muro que a protexía. Lembrar tamen que dentro do recinto desa casa había un patio onde se atopaba un forno no que ate ben entrado o século pasado se facía o pan de boa parte do pobo da Igrexa e sobre cuxa actividade tamén haberá que escribir algún día.

Na data sinalada constitúese a primeira Xunta Organizadora Provisional para a creación do Teleclub que estaba formada por Don Manuel Fernández Rúas (Párroco de Parderrubias) como Presidente, Don Isolino Camba Casas (Mestre) como Vicepresidente, Don Benigno Seara como Secretario-Monitor, D. Laurentino Outomuro Outomuro como Tesoureiro e os seguintes vocais: Don Eladio Grande Garrido, Don Alejandro Justo Sampedro, Don Jesús Fernández Fernández e Don Valentín Seara Prieto (Documento 1).

Documento 1_Acta
Documento 1. Acta de constitución do Teleclub

Daquela unha das primeiras funcións foi a de redactar as Normas Estatutarias do Teleclub para o funcionamento do mesmo, normas que quedaban resumidas en cinco capítulos dos que entresaco o mais importante.

O Capítulo 1  trata sobre a Localización do Teleclub e di:

El Teleclub de Parderrubias, que así se llamará, tendrá como domicilio social el local Salón Parroquial”.

O Capítulo 2 refírese aos fins da asociación:

Su fin primordial será el perfeccionamiento cultural de sus asociados y fomentar la convivencia social y el espíritu asociativo”. Tamén “…conseguir poner un medio de esparcimiento y recreo a disposición de los asociados”.

O Capítulo 3 fala dos socios:

La asociación al Teleclub será voluntaria y en beneficio de todos los vecinos pertenezcan o no a la parroquia o municipio”.

Los socios tendrán voz y voto en las Juntas Generales y podrán ser elegidos miembros de la Junta Directiva”.

Los socios estarán obligados a acatar las normas de funcionamiento y respetar las decisiones de la Junta Directiva y satisfacer las cuotas acordadas”.

O Capítulo 4 refírese á Xunta Directiva:

El Teleclub será regido por una Junta Directiva que integrará un Presidente, Vicepresidente, Secretario-Monitor, Monitor 2º, y como máximo tres vocales, uno de los cuales actuará como Tesorero”.

Será elegida y renovada anualmente por la Junta General de Socios y velará por el perfecto funcionamiento del Teleclub, presentando estado de cuentas anual y proyecto de actividades”.

“La administración de los fondos públicos le corresponde al Tesorero con el Visto Bueno del Presidente”.

Los cargos directivos serán honoríficos y sin derecho a retribución alguna”.

O Capítulo 5 define as cuotas dos asociados:

Las cuotas de los asociados serán mensuales y destinadas al sostenimiento del Teleclub”.

Nunha disposición transitoria sinálase que:

Con carácter provisional se constituirá la primera Junta Directiva”.

Nunha primeira relación de socios do Teleclub figuran 50 socios. Existe tamén un escrito de cesión do Local que está a ser construido pola Parroquia como Salón Parroquial para sua utilización polo Teleclub, establecéndose nel o seu Domicilio Social para a realización das funcións e actividades do mesmo.

A construcción deste Salón Parroquial fora iniciada no ano 1965 e non foi rematada ata o ano 1967. Na construcción do mesmo colaboraron tanto co seu traballo coma cunha aportación económica de 300 pesetas os veciños de Parderrubias e Negueiroá, acadándose un importe de 24.000 pesetas. Tamén colaborou a “Hermandad de Labradores” cun importe de 1.000 pesetas. Como datos históricos hai que sinalar que traballaron albaneis e carpinteiros da Parroquia, como os irmáns Hermenegildo, Benito e Manuel Outomuro, o Adolfo e o Higinio. Foi empregado tamén un camión da Deputación de Ourense que o cedeu un día para desescombro. Moito do material que se utilizou foi dos almacéns de construcción Sierra. A porta da entrada custou 675 pesetas e as ventas 2.000. Adxúntase documento manuscrito por Don Manuel Fernández Rúas dos gastos desas obras (Documento 2).

Documento 2_Gastos
Documento 2. Gastos do Salón Parroquial

Según consta en Acta do 17 de nadal de 1967 hai unha Xuntanza da Asamblea Xeral do Teleclub, e nela dase conta do Regulamento redactado aos socios. Nesta asamblea tamén se comunica o cese do Presidente e cura de Parderrubias Don Manuel Fernández Rúas que fora destinado a outra parroquia e sustituído por D. Ramón Blanco Caride como novo cura. Acórdase pois nomear a este último como Presidente do Teleclub e que o resto da Xunta Directiva quede como estaba. Nesa xuntanza faise saber o estado de contas e trátase da admisión de novos socios quedando o asunto en estudio. Dáselle á nova Xunta a confianza para rematar as obras do local solicitando a colaboración dos socios para rematar os traballos que faltan (Documento 3).

Documento 3_Junta diciembre 1967
Documento 3. Comunicación da Acta da Asamblea Xeral de Socios ano 1967

O primeiro de novembro de 1969 hai unha xuntanza na que se da conta do cese de Don Ramón Blanco Presidente do Teleclub por ser destinado cura a outra parroquia. Nesta Xunta dase conta tamén da falta de fondos para o funcionamento do Teleclub. Procédese ao nomeamento como novo Presidente de Don Hermesindo Andrade Pérez e renóvase o resto da Xunta, quedando como Vicepresidente Don Benigno Seara, como Secretario-Monitor Don Isolino Camba, como Tesoureiro Don Laurentino Outomuro e como Vocais Don Eladio Grande, Don Alejandro Justo e Don Jesús Fernández. Acórdase arranxar o televisor e realizar algunas obras de acondicionamento do local e adquisición de mobiliario para o que se solicita unha subvención ao Gobernador Civil (Documento 4).

Documento 4_Junta 1969
Documento 4. Comunicación de Acta da Asamblea Xeral ano 1969

O 23 de xaneiro de 1970 recíbese a subvención solicitada por un importe de 40.000 pesestas que foron investidas no acondicionamento do local. De novo hai cambios na Xunta directiva. O 3 de xaneiro de 1971 e baixo a presidencia de Don Benigno Seara reúnese a Xunta Directiva para dar conta unha vez máis do cese do Presidente do Teleclub Don Hermesindo Andrade por ser destinado de párroco a outro lugar. Nesa xuntanza dase tamén conta da subvención recibida polo Teleclub das 40.000 pesetas e  acórdase regular mellor o uso do local e solicitar unha axuda do Concello para gastos ordinarios. Tamén se acorda convocar unha Asamblea de Socios para elexir novo Presidente, propoñendo para o cargo ao novo cura encargado da parroquia Don José Gayo Arias, párroco da Manchica onde reside.

A partir deste momento a actividade do Teleclub vai minguando e apenas hai actividade por parte da sua Xunta Directiva, salvo a organización dunha peregrinación o 28 de abril de 1971 a Santiago de Compostela con motivo do Ano Santo e á que acudiron uns 40 veciños do pobo (Documentos 5 e 6).

Segue funcionando o Teleclub nos anos seguintes  como sinala Sierra Freire no anterior artigo ate os anos 90, pero esta actividade redúcese sobretodo pola existencia xa nas casas e bares de televisión particular. A asistencia ao local limítase á dos vecinos do barrio da Igrexa e a algunhas das xuntanzas da Parroquia con motivo dalgunha actividade especial ou dos mozos e mozas.

Asistencia e materiais do Teleclub

Dunha enquisa feita no ano 1972 para a Oficina de Información e Turismo (CITE) podemos entresacar cales foron os datos máis destacabeis da actividade deste Teleclub durante estes anos, sobretodo entre  1967 e  1972. O número de socios chegou a ser duns 160, polo cal pódese decir que case todos os vecinos da parroquia chegaron a ser socios do Teleclub. A asistencia ao local era dunhas 15 ou 20 persoas diarias pola semana, sendo moito maior a asistencia os fins de semana ou cando había algunha actividade importante. A mellor hora de asistencia era polas tardes-noite pois era cando, sobretodo no inverno cesaba a actividade laboral do campo e tamén a televisión tiña os programas de maior audiencia, así como os domingos. Os programas de televisión máis vistos naquela época eran as novelas, Cesta e puntos, partidos de fútbol, os telediarios…

O material que había ao principio no Teleclub era escaso: un televisor en branco e negro que se estropeaba a miúdo, unha libraría para os poucos libros que había (unha colección de Historia de España de Salvat, unha colección de libros de lectura da colección de RTV, e revistas de Teleradio e Teleclub), un armario, catro mesas, vinte sillas e oito bancos así como unha mesa para o televisor. Mais adiante foise renovando este material e adquirindo algún novo.

Teleclub2
Interior Teleclub

As actividades do Teleclub

A maiores das actividades individuais que se realizaban nel como o visionado da televisión ou a lectura, o Teleclub servíu tamén como dinamizador de actividades deportivas, culturais e de programación e deseño de obras básicas na Parroquia. Das actividades de obras de mellora de infraestruturas da Parroquia hai que salientar algunhas como a propia construción do Teleclub e a mellora das suas instalacións, a construcción dunha pista ó barrio da Igrexa, o arreglo de camiños e fontes (da Igrexa, do Valdemouro e de Negueiroá), de lavadoiros, da luz pública, etc.

Neses anos tivo lugar unha chea de realizacións de obras fundamentais  para Parderrubias que rematou coa Concentración Parcelaria e que foron daquela unha aposta modernizadora fundamental,  que nalgúns casos xerou certa controversia pero que vista coa perspectiva do tempo,  foi fundamental para modernización do pobo. E  todo isto fixose co esforzo, colaboración e aportación económica de todos o cal ben merece unha louvanza para afortalar a nosa autoestima como pobo.

Dentro da actividade sociocultural foron estes anos os do florecemento dunha inesquecible actividade cultural que se concretou en veladas teatrais, na que os actores e actrices eran mozos e mozas do pobo, actividades nas festas de Nadal e Reises, con Cabalgatas e festivais de panxoliñas, xantares populares na festa de Corpus, actividades deportivas como partidos de fútbol, carreiras ciclistas, carreiras de sacos, carreiras de burros, festas na Chousiña, etc. Todos os que temos unha certa idade lembramos con certa nostalxia aqueles anos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Hai que sinalar tamen outras actividades como un Curso de Promoción Cultural e Alfabetización de Adultos de 75 días, as Conferencias de Extensión Agraria sobre actividades agrícolas e da concentración parcelaria, ou tamén cursos do Programa de Promoción Profesional Obrera (PPO) a mediados dos anos 70 sobre temas como cociña e costura, dirixidos ás mulleres. Neses cursos as nosas nais coñeceron como se facían uns ovos a flamenca, uns emparedados fritos ou os canelóns con bechamel. Tamén a facer alfombras, coxíns  ou unha colcha.

Seguramente hai moitas mais actividades que eu non lembro pero que quedaron ahí na memoria colectiva dos veciños de Parderrubias e que forman parte do patrimonio inmaterial da nosa Parroquia que debe alomenos ser lembrado para as novas xeracións.

PD: Invito a todos aqueles que teñan fotografías ou carteis dalgunha actividade levada a cabo durante estes anos a que as acheguen a Juan Carlos Sierra para que poidan ser recollidas e documentadas para ser espostas nun futuro.


VERSIÓN EN CASTELLANO

Nota. Este artículo aparece publicado más arriba en su versión original en gallego

1966-2016: se cumplen 50 años de la creación del Teleclub de Parderrubias. Por José Luis Camba Seara

A petición de Juan Carlos Sierra, que escribió el anterior artículo sobre este tema, y con el fin de complementarlo, voy a exponer algunos datos sobre la creación y funcionamiento en sus primeros años del Teleclub de Parderrubias, de los que conservo alguna documentación.

Los primeros años del Teleclub

Aun cuando el Acta de creación del Teleclub está fechada el 20 de abril de 1966, como consta en el documento adjunto (Documento 1), su actividad real como tal comienza a finales de 1967 cuando queda rematado el Salón Parroquial, construido para la Parroquia y que fue cedido para su uso como sede local del mismo. Este local fue edificado en terrenos de la Casa Parroquial para lo que fue necesario derribar una parte de la misma y del muro que la protegía. Debemos recordar que dentro del recinto de esa casa había un patio en el cual existía un horno en el que hasta bien entrado el siglo pasado se elaboraba el pan de buena parte del pueblo de A Igrexa y sobre cuya actividad también habría que escribir algún día.

En la fecha señalada se constituye la primera Junta Organizadora Provisional para la creación del Teleclub, la cual estaba formada por Don Manuel Fernández Rúas (Párroco de Parderrubias) como Presidente, Don Isolino Camba Casas (Maestro) como Vicepresidente, Don Benigno Seara como Secretario-Monitor, Don Laurentino Outumuro Outumuro como Tesorero, y los siguientes vocales: Don Eladio Grande Garrido, Don Alejandro Justo Sampedro, Don Jesús Fernández Fernández y Don Valentín Seara Prieto (Documento 1).

Documento 1_Acta
Documento 1. Acta de constitución del Teleclub

En aquel momento, una de las primeras tareas fue redactar las Normas Estatutarias del Teleclub para su funcionamiento, normas que quedaban resumidas en cinco capítulos, de los cuales extraigo lo más relevante.

El Capítulo 1 trata sobre la Localización del Teleclub y dice:

El Teleclub de Parderrubias, que así se llamará, tendrá como domicilio social el local Salón Parroquial”.

El Capítulo 2 se refiere a los fines de la asociación:

Su fin primordial será el perfeccionamiento cultural de sus asociados y fomentar la convivencia social y el espíritu asociativo”. También “…conseguir poner un medio de esparcimiento y recreo a disposición de los asociados”.

El Capítulo 3 habla de los socios:

La asociación al Teleclub será voluntaria y en beneficio de todos los vecinos, pertenezcan o no a la parroquia o municipio”.

Los socios tendrán voz y voto en las Juntas Generales y podrán ser elegidos miembros de la Junta Directiva”.

Los socios estarán obligados a acatar las normas de funcionamiento y respetar las decisiones de la Junta Directiva y satisfacer las cuotas acordadas”.

El Capítulo 4 se refiere a la Junta Directiva:

El Teleclub será regido por una Junta Directiva que integrará un Presidente, Vicepresidente, Secretario-Monitor, Monitor 2º, y como máximo tres vocales, uno de los cuales actuará como Tesorero”.

Será elegida y renovada anualmente por la Junta General de Socios y velará por el perfecto funcionamiento del Teleclub, presentando estado de cuentas anual y proyecto de actividades”.

“La administración de los fondos públicos le corresponde al Tesorero con el Visto Bueno del Presidente”.

Los cargos directivos serán honoríficos y sin derecho a retribución alguna”.

El Capítulo 5 define las cuotas de los asociados:

Las cuotas de los asociados serán mensuales y destinadas al sostenimiento del Teleclub”.

Una disposición transitoria señala que:

Con carácter provisional se constituirá la primera Junta Directiva”.

En una primea relación de socios del Teleclub figuran 50 socios. Existe también un escrito de cesión del Local que está siendo construido por la Parroquia como Salón Parroquial para su empleo como Teleclub, estableciéndose en él su Domicilio Social para la realización de las funciones y actividades del mismo.

La construcción de este Salón Parroquial se inició en el año 1965, finalizándose en 1967. En su edificación colaboraron, tanto con su trabajo como con una aportación económica de 300 pesetas, los vecinos de Parderrubias y Nigueiroá, obteniéndose una cantidad de 24.000 pesetas. También contribuyó la Hermandad de Labradores con una cantidad de 1.000 pesetas. Como datos históricos hay que señalar que trabajaron albañiles y carpinteros de la Parroquia, como los hermanos Hermenegildo, Benito y Manuel Outumuro, Adolfo e Higinio. Se empleó un camión de la Diputación de Ourense cedido durante un día para el desescombro. Mucho de los materiales empleados fueron suministrados por los Almacenes de Construcción Sierra. La  puerta principal tuvo un coste de 675 pesetas y las ventanas 2.000. Se adjunta documento manuscrito de Don Manuel Fernández Rúas de los gastos de las obras (Documento 2).

Documento 2_Gastos
Documento 2. Gastos del Salón Parroquial

Según consta en Acta de 17 de diciembre de 1967, tiene lugar una Reunión de la Asamblea General del Teleclub en la que se da cuenta a los socios del Reglamento redactado. En esta asamblea también se comunica el cese del Presidente, Párroco de Parderrubias, Don Manuel Fernández Rúas que había sido destinado a otra parroquia y sustituido por Don Ramón Blanco Caride como nuevo párroco. Se acuerda nombrar a este último como Presidente del Teleclub y que el resto de Junta Directiva quede como estaba. En esta reunión se comunica el estado de cuentas y se aborda la admisión de nuevos socios quedando el asunto en estudio. Se le otorga a la nueva Junta la confianza para finalizar las obras del local solicitando la colaboración de los socios para rematar los trabajos restantes (Documento 3).

Documento 3_Junta diciembre 1967
Documento 3. Comunicación del Acta de la Asamblea General de Socios año 1967

El día 1 de noviembre de 1969 hay otra reunión en la que cesa Don Ramón Blanco como Presidente del Teleclub por ser destinado párroco en otra parroquia. Además se informa de la falta de fondos para el funcionamiento del Teleclub. Se procede al nombramiento de Don Hermisindo Andrade Pérez como Presidente y se renueva el resto de Junta, quedando como Vicepresidente Don Benigno Seara, como Secretario-Monitor Don Isolino Camba, como Tesorero Don Laurentino Outumuro y como Vocales Don Eladio Grande, Don Alejandro Justo y don Jesús Fernández. Se acuerda arreglar el televisor y realizar algunas obras de acondicionamiento del local y adquisición de mobiliario  para lo que se solicita una subvención al Gobierno Civil (Documento 4).

Documento 4_Junta 1969
Documento 4. Comunicación del Acta de la Asamblea General año 1969

El 23 de enero de 1970 se recibe la subvención solicitada por un importe de 40.000 pesetas que fueron invertidas en el acondicionamiento del local. Nuevamente se produjeron cambios en la Junta Directiva. El 3 de enero de 1971, bajo la presidencia de Don Benigno Seara, se reúne la Junta Directiva para formalizar el cese como Presidente de Don Hermisindo Andrade por ser destinado como párroco a otra localidad. En esta reunión se informa también de la subvención recibida de 40.000 pesetas y se acuerda regular mejor el uso del local y solicitar una ayuda al Concello para gastos ordinarios. También se acuerda convocar una Asamblea de Socios para elegir nuevo Presidente, proponiéndose para el cargo al nuevo párroco Don José Gayo Arias, natural de A Manchica.

A partir de este momento la actividad del Teleclub va decreciendo y apenas se producen movimientos en su Junta Directiva, salvo la organización de una peregrinación el 28 de abril de 1971 a Santiago de Compostela con motivo de la celebración del Año Santo, a la que acudieron unos 40 vecinos del pueblo (Documentos 5 y 6).

El Teleclub sigue en funcionamiento, tal como señala Sierra Freire en el anterior artículo hasta los años 90, pero su actividad se reduce drásticamente debido especialmente a la presencia de televisores en los bares y casas particulares. La asistencia al local se limita a los vecinos de A Iglesia y algunas reuniones parroquiales con motivo de alguna actividad especial o reuniones de mozos y mozas.

Asistencia y materiales del Teleclub

En una encuesta realizada en el año 1972 para la Oficina de Información y Turismo (CITE) podemos entresacar datos destacables acerca de la actividad del Teleclub durante su época dorada (1967-1972). El número de socios llegó a ser de 160, por lo que se puede afirmar que prácticamente todos los vecinos de la Parroquia llegaron a ser socios del Teleclub. La asistencia al local era de unas 15-20 personas diarias por la semana, cifra mucho más elevada en los fines de semana o cuanto tenía lugar alguna actividad importante. La hora de mayor asistencia era por la tarde-noche, pues era cuando, especialmente en invierno, cesaban lan actividades laborales en el campo y era cuando la televisión emitía los programas de mayor audiencia. El domingo era el mejor día. Los programas televisivos más vistos en aquella época eran las novelas, el concurso Cesta y Puntos, los partidos de fútbol, los telediarios…

Los materiales existentes en el Teleclub en un primer momento eran escasos: un televisor en blanco y negro, que se estropeaba frecuentemente, mesa del televisor, una librería para unos escasos libros (colección de Historia de España de Salvat, colección de libros RTV, y revistas de Teleradio y Teleclub), un armario, cuatro mesas, veinte sillas y ocho bancos. Con el tiempo se fue renovando este material y adquiriendo alguno nuevo.

Teleclub2
Interior del Teleclub

Actividades del Teleclub

A pesar de que la actividad individual más frecuente realizada en el Teleclub era ver la televisión y la lectura, éste sirvió también de dinamizador de actividades deportivas, culturales, así como de programación y diseño de obras básicas en la Parroquia. Entre las actividades relativas a obras de mejora de infraestructuras en la Parroquia destacan la propia construcción del Teleclub y la mejora de sus instalaciones, la construcción de una pista a A Iglesia, el arreglo de caminos y fuentes (en A Iglesia, O Valdemouro o Nigueiroá), lavaderos, luz pública, etc.

En esos años tuvo lugar un gran número de obras fundamentales para Parderrubias, culminando con la Concentración Parcelaria, que supusieron en aquel momento una apuesta fundamental por la modernización, que en algunos casos llegó a generar cierta controversia, pero que vistas con la perspectiva del tiempo, fueron claves para la modernización del pueblo. Y todo esto se hizo con el esfuerzo, colaboración y aportación económica de todos, lo cual fue merecedor de alabanzas en el fortalecimiento de nuestra autoestima como pueblo.

En cuanto a actividades culturales, estos años supusieron una brillante e inolvidable actividad cultural reflejada en veladas teatrales, en las que los actores y actrices eran los mozos y mozas del pueblo, actividades en Navidades y Reyes con festivales de villancicos y cabalgatas, comidas populares en la Fiesta de Corpus, actividades deportivas como partidos de fútbol, carreras ciclistas, carreras de sacos o de burros, fiestas en A Chousiña, etc. Todos los que tenemos cierta edad recordamos con cierta nostalgia aquellos años.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Son destacables también otras actividades como el Curso de Promoción Cultural e Alfabetización de Adultos de 75 días, las Conferencias de Extensión Agraria sobre actividades agrícolas y de la concentración parcelaria, o los Cursos del Programa de Promoción Profesional Obrera (PPO) a mediados de los años 70 sobre cocina y costura, dirigidos a las mujeres. En ese curso nuestras madres aprendieron, entre otras cosas, a cocinar unos huevos a la flamenca, unos emparedados fritos o unos canelones con bechamel; también a hacer alfombras, cojines o una colcha.

Seguramente hay muchas más actividades que yo no recuerdo, pero que quedaron en la memoria colectiva de los vecinos de Parderrubias y que forman parte del patrimonio inmaterial de nuestra Parroquia, que deben ser al menos recordados para nuestras nuevas generaciones.

PD: Invito a todos aquellos que tengan fotografías o carteles de alguna de las actividades realizadas durante estos años que contacten con Juan Carlos Sierra, Editor de este Blog, para que puedan ser recogidas y documentadas para una futura exposición.

E16. Se cumplen 50 años de la fundación del Teleclub de Parderrubias. Por Juan Carlos Sierra Freire

E16. Se cumplen 50 años de la fundación del Teleclub de Parderrubias. Por Juan Carlos Sierra Freire

Por Juan Carlos Sierra Freire

El próximo mes de abril se cumplen 50 años de la fundación del Teleclub de Parderrubias

En el año 1962 se creaba el primer Teleclub de España, una modalidad de local público que pronto se extendería prácticamente por toda la geografía rural española. Prácticamente todos los pueblos de España tenían su Teleclub, institución que llegaba a compartir importancia con el Ayuntamiento o la Parroquia. Se crearon unos seis mil por todo el país, organizados en una red nacional. Su apertura supuso una revolución social, pues era el lugar en el cual los vecinos podían ver la televisión, el invento que marcó un antes y un después en la sociedad española de esa época. En muchos casos, el Teleclub contaba con el único receptor del pueblo. Era un espacio público en torno al invento del momento: la televisión. Pero no todo era televisión. El Teleclub cambió la vida social de los pueblos; allí se cantaba, se hacía teatro, se contaban cuentos, se jugaba a las cartas, se participaba en charlas divulgativas o se leía. No son pocos los vecinos que descubrieron la afición por la lectura en este lugar.

Como no podía ser de otra manera, Parderrubias contó con su Teleclub. Nuestra generación creció al albor de este local. Muchas de las horas de las tardes dominicales transcurrían en el Teleclub. Muchos vecinos vimos ahí por primera vez la televisión, descubrimos juegos como el parchís o nos atrevimos con algún clásico de la literatura española que publicaba la colección RTV.

Según consta en el escrito de 27 de enero de 1972, dirigido a la Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular (CITE) –el cual gustosamente me proporcionó José Luis Camba-, el Teleclub de Parderrubias (el nº 479) fue fundado el miércoles 20 de abril de 1966. Ese día se constituyó su primera Junta Directiva con carácter de Comisión Organizadora, presidida por Don Manuel Fernández Rúas, párroco de Parderrubias en esa fecha, quien se convertiría en el verdadero promotor de su creación. En la edificación del local, situado a espaldas de la Casa Rectoral, en el núcleo urbano de A Iglesia, colaboró todo el vecindario, llevando a cabo labores de construcción y realizando aportaciones en metálico. A estas ayudas vecinales se unieron las subvenciones del Ayuntamiento y de la Hermandad de Labradores. En 1970 la CITE de Ourense le concede una subvención de 40.000 pesetas para su mejora y adquisición de mobiliario. Desde su constitución, su función fundamental consistió en desarrollar actividades culturales y folclóricas, y en la promoción de obras comunitarias. Era un punto de encuentro para ver la televisión, hecho poco habitual y muy preciado por los vecinos de Parderrubias de aquella época, aunque como bien refleja el escrito del año 1972 al que venimos haciendo mención, eran habituales las averías del receptor, el cual había ya sido reparado hasta en cuatro ocasiones desde su adquisición. Pero, por encima de todo, cabe destacar la importante misión que jugó en el fomento de la lectura y de las relaciones de convivencia entre los vecinos.

El progreso y el despoblamiento rural se llevaron por delante la mayoría de teleclubs. El de Parderrubias dejó de funcionar a principios de la década de los años noventa, siendo derruido para construir un local social más moderno y más acorde con los tiempos que corrían. Una buena parte de la historia reciente de nuestra Parroquia se había escrito entre esas cuatro paredes.

La importancia del papel que jugaban los teleclubs en la sociedad de la época queda reflejada en la entrevista que el diario La Región realiza a Don Isolino Camba, maestro de Parderrubias, y que es publicada a página completa el viernes 18 de septiembre de 1970. Dado el interés histórico de su contenido, y con el fin de no descontextualizarla ni un ápice, me permito realizar una transcripción literal de la misma. La entrevista fue llevada a cabo por F. Álvarez Alonso y las fotografías tienen por autoría a Reza.


EL TELE-CLUB DE PARDERRUBIAS (entrevista a Don Isolino Camba publicada por el diario La Región el viernes 18 de septiembre de 1970).

En realidad, Parderrubias es un pueblo que está formado por cuatro núcleos de población perfectamente diferenciados, es decir Outeiro, La Iglesia, Barrio y Nigueiroá con un total de vecinos que sobrepasa la cifra de 80, por más que entre ellos haya algunos cuyas familias se componen de dos o tres miembros, y en algunos casos, esos miembros están separados por la emigración. Una parte del pueblo se encuentra a ambos lados de la carretera de Orense a Portugal –de la capital dista cosa de 16 kilómetros- pero el viajero no sabe cuándo ha llegado a Parderrubias porque falta toda señal indicadora, lo mismo a la entrada que a la salida, y si no conoce el terreno o no se pregunta, se pasa de largo por el pueblo. El resto se ve en lo alto de dos colinas muy próximas y en medio de una de ellas la torre de la iglesia parece que va a salir disparada hacia el cielo como un cohete teledirigido.

Quería ver el Teleclub que allí funciona y subí por el camino que da la vuelta ante el Outeiro para llegar al barrio de La Iglesia. Hay dos típicos cruceros casi juntos a medio camino y cuando pregunté por el presidente del Teleclub me indicaron que era el cura-párroco, pero que se hallaba ausente, en viaje de estudios.

– Pero si quiere hablar con el Maestro, él le dirá todo lo que quiera saber.

El Maestro, don Isolino Camba Casas, estaba en la escuela. Esperé a que terminase la clase para que me hablase de lo que hasta allí me había llevado.

–  ¿Quiere ver el local del Teleclub?, me preguntó, y como yo asintiera, añadió: está aquí cerca, al lado de la iglesia y en terrenos que fueron cedidos por la Parroquia para este fin.

El pueblo es típico, con ese tipismo un tanto deplorable de calles sórdidas y casas empobrecidas en el aspecto externo, que el progreso ha de ir eliminando, sin duda, con el transcurso del tiempo. Al final se halla una construcción reciente ante la que nos detenemos.

Trabazo1970
Rúa da Carreira. Fotografía cedida por José Luis Camba
Teleclub1.1
Fachada principal del Teleclub de Parderrubias. Fotografía cedida por José Luis Camba 

– Aquí es –dice el señor Camba Casas-, al tiempo que adelantándose unos pasos, abre la puerta.

El interior es alegre, amplio, luminoso, pues la claridad penetra a chorros por tres o cuatro ventanales, a pesar de que ahora se hallan cubiertos por unas cortinas. Luego cuento hasta siete bancos, una mesa, la mesa sobre la que suele estar el televisor y dos vitrinas, una en cada rincón del fondo.

Teleclub3
Bancos del Teleclub para ver la televisión. Fotografía cedida por José Luis Camba
Teleclub2
Interior del Teleclub. Fotografía cedida por José Luis Camba

– No hay televisor –me dice el maestro de Parderrubias- porque lo tenemos a reparar en este momento. Ya es la tercera vez que se estropea, pero suelen devolverlo en seguida.

Nos sentamos ante la mesa que se encuentra a la entrada.

– ¿Cómo ve usted el Teleclub, en el aspecto educativo? –le pregunto.

– Indudablemente –dice él- es un medio muy eficaz de propagación de la cultura.

– ¿Qué secciones lo componen?

Aparte, como es lógico, el televisor, está la biblioteca, en la que figuran la colección de RTV, enciclopedias, revistas, una colección de “Tele-Radio”, otra de “Tele-Club”, otra del periódico “La Voz Sindical” y otra de la “Historia de España” de Salvat. Además, hay juegos recreativos, tales como el ping-pong, parchís, dominó, etc.

Teleclub
Portada de Teleclub

-¿Se manifiesta su labor, como maestro, en el Tele-Club de alguna manera?

Más que como maestro, como uno de los directivos. Por ejemplo, en Navidades y en colaboración con el párroco, don Hermesindo Andrada Pérez, que es el presidente y verdadero animador de todas las actividades, hemos dado veladas teatrales. También se organizan, con cierta frecuencia, reuniones de la juventud de la parroquia para tratar diversas cuestiones y para dar charlas de carácter cultural u orientador o, simplemente, para una mejor labor de convivencia social.

-¿Participan los jóvenes con interés en estas actividades?

Ya lo creo. Incluso por dos veces han ayudado a construir en la Carretera el “Nacimiento” ensayando villancicos que luego se han ido a cantar por los pueblos del municipio.

-En cuanto a las charlas, ¿cuáles han despertado más interés hasta ahora?

Por regla general, las de divulgación agraria dadas por los agentes de Extensión Agrícola de Celanova.

-¿Cómo centro de reunión social?

Se han desplegado todas las posibilidades de las que se dispone, utilizando el local para celebrar asambleas parroquiales entre los chicos que, de esta manera, encuentran aquí un lugar adecuado para exponer sus opiniones y cambios de impresiones. Por otra parte, y como centro de recreo, se abre todas las tardes al anochecer y se utiliza también como sala de lectura, aunque desgraciadamente no es mucha la afición que hay a ella.

-¿Hay muchos aparatos de televisión en el pueblo?

Siete u ocho. Tres de ellos en establecimientos públicos.

-¿Desde cuándo funciona este Tele-Club?

Es de los primeros que se crearon en nuestra provincia, gracias a donativos del señor Fraga Iribarne y, en parte, gracias igualmente a las gestiones del párroco en aquel entonces, don Manuel Fernández Rúas, hoy capellán en el asilo de Carballino.

-¿Quiere hablarme del edificio?

Fue construido ex profeso para Tele-Club, y no se hizo más amplio por no disponer de terreno suficiente. El solar lo cedió la Parroquia y la construcción del edificio se llevó a cabo gracias a la prestación personal de los vecinos, que también contribuyeron económicamente al coste de las obras.

¿Con cuánto?

Cada vecino pagó una cuota de 300 pesetas. Y no solo hubo que construir, sino que previamente fue preciso echar abajo una edificación vieja que aquí había. Ahora bien la decoración del local y su acondicionamiento ha sido posible gracias a la subvención que nos concedió el Ministerio de Información y Turismo de 40.000 pesetas, que todavía estamos invirtiendo, pues aún falta parte del mobiliario y adecentamiento del exterior.

-¿Suele llenarse de gente?

Para ciertos actos se llena. Normalmente y como tal Tele-Club acude menos, ya que diariamente la gente no tiene tiempo para venir aquí y, por otra parte, no es muy grande que digamos el deseo de promocionarse en el medio rural.

-¿Cree Ud. que el Tele-Club puede contribuir a mejorar el nivel de vida en el campo?

Sí. Lo que hace falta es que haya unas personas capaces de entregarse a la labor adecuada para ello que, aun cuando difícil, es ideal para que se pueda sacar provecho de ella.

-¿Quiénes acuden más al Tele-Club de ordinario, los jóvenes o los mayores?

Los jóvenes suelen venir únicamente cuando los llaman. Los mayores son más asiduos.


Nota del autor. La preparación de este artículo fue posible gracias a la documentación aportada por José Luis Camba (escrito dirigido a a la Junta Central de Información, Turismo y Educación Popular, CITE, y recorte de prensa que recoge la entrevista referida), y a la información proporcionada por Manuel Outumuro Seara,  a quienes transmito mis agradecimientos.